• Foreldresamarbeid, ulike

  31/05/2022

  Samarbeidet mellom foreldre og ansatte har mye å si for hvordan barnet opplever hverdagen i barnehagen.

  Lov om barnehager og forskriften Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir noen retningslinjer for samarbeidet mellom hjem og barnehage. Der står det: «barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.»

  I Melløsparken barnehage har vi ulike utvalg hvor foreldrene kan medvirke:

  Foreldrerådet
  Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Vi har foreldrerådsmøte på høsten. Her kan foreldene møtes, diskutere ønsker og behov og komme med forslag til barnehagen. Det er foreldrerådet som velger representanter til SU og FAU

  Samarbeidsutvalget (SU)
  Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene, og er i forskriftene til barnehageloven et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for partene som på ulike måter har ansvar for barnehagens drift og innhold.

  SU skal være med å utforme barnehagens årsplan, og godkjenne denne.
  SU er med på å arrangere temakvelder og ulike markeringer sammen med barna.
  Samarbeidsutvalget består av 2 foreldrerepresentanter og 2 ansattrepresentanter samt styrer.

  Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
  Vi har valgt å ha et utvalg bestående av en foreldrerepresentant fra hver avdeling samt 2 ansattrepresentanter. 
  I
  forkant av FAU møter sender foreldrerepresentantene ut en mail til foreldrene på sin avdeling hvor de oppfordres til å melde inn saker Referatene fra møtene blir lagt ut på MyKid slik at alle kan lese disse.

  I tillegg til utvalgene har vi foreldremøter og foreldresamtaler

  Foreldremøter
  Vi har foreldremøte i april for foreldre som har barn som skal starte opp til høsten. Her får foreldrene informasjon om barnehagen og avdelingen de skal begynne på. Foreldrene får også informasjon om hvordan vi legger opp tilvenning i barnehagen og invitasjon til besøksdager. Vi snakker også om forventninger og svarer på spørsmål.

  I september har vi foreldrerådsmøte og foreldremøte for alle. Det er ulikt hvordan disse møtene bli lagt opp, men det er litt informasjon, og litt refleksjonsoppgaver. 
   

  Temakveld
  Vi ønsker å gjennomføre temakveld i januar/februar. Her ønsker vi innspill til temaer fra dere foreldre. Det kan være grensesetting, mobbing/utestenging, kosthold eller annet dere er opptatte av. 

  Foreldresamtaler
  Alle foresatte får invitasjon til 2 foreldresamtaler i året. Det er i tillegg en egen oppstartssamtale for dere som er nye som foreldre i barnehagen. På samtalene snakker vi blant annet om barnets trivsel og utvikling. Er det behov for samtaler utover de ordinære, så er det bare å ta kontakt med personalet så ordner vi dette. 

   

  Foreldreutvalget for barnehager (FUB)
  Foreldreutvalget for barnehager er et nasjonalt utvalg av foreldre med barn i barnehage som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.
  FUB skal jobbe etter følgende hovedmål: «Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud.»
  Dette er noe av det FUB jobber med:

  • Bistå foreldre om deres rettigheter og hvordan de kan påvirke barnehagehverdagen.
  • Bistå barnehager med informasjon og veiledning.
  • Være foreldrestemmen og høringsinstans for Kunnskapsdepartementet.
  • Sikre at foreldreperspektivet kommer tydelig frem i høringer og lovverk.
  • Styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen.
  • Rådgivning til lokale foreldreutvalg som FAU og SU.

  Ta en titt på hjemmesiden til FUB for mye nyttig informasjon: 
  FUB - Et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i barnehage (foreldreutvalgene.no)